VULCAN
ECDL
» Konto
» Inne szkolenia
ECDL PROJEKT

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

>Więcej o projekcie
Regulamin

Regulamin szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. ECDL kluczem do sukcesu współczesnego nauczyciela, POKL.09.04.00-14-051/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

§ 1 Słowniczek


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:


a. projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „ECDL kluczem do sukcesu współczesnego nauczyciela” realizowany w ramach umowy nr 263-POKL.09.04.00-06-051/09-00 z dnia 29.01.2010 r. podpisanej pomiędzy VULCAN sp. z o.o. a Samorządem Województwa Lubelskiego jako Instytucją Pośredniczącą w wyniku wygranego konkursu na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,


b. stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę WWW zawierającą opis projektu wraz z aktualnymi informacjami nt. realizowanych szkoleń, umieszczoną pod adresem www.ecdl-projektlubelski.vulcan.edu.pl,


c. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin szkoleń w ramach projektu pt. „ECDL kluczem do sukcesu współczesnego nauczyciela” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,

 

d. organizatorze – należy przez to rozumieć beneficjenta, czyli VULCAN sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław,

e. rejestracji – należy przez to rozumieć proces rejestracji w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN,

f. zgłoszeniu na szkolenia, formularzu zgłoszenia na szkolenia – należy przez to rozumieć zgłoszenie na szkolenia dokonane poprzez formularz udostępniony zalogowanym użytkownikom internetowej bazy szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem, pocztą lub e-mailem do biura projektu,


g. osobie zakwalifikowanej, zakwalifikowaniu – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zgłoszenia na szkolenia poprzez formularz udostępniony w internetowej bazie szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem, pocztą lub e-mailem do biura projektu, i której zgłoszenie zostało ocenione przez organizatora jako spełniające warunki udziału określone w § 2 regulaminu. Osoba zakwalifikowana otrzyma od organizatora powiadomienie o zakwalifikowaniu i zostanie poproszona o dokonanie kolejnych czynności niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji, o których mowa w § 3 regulaminu,


h. uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia w ramach projektu, czyli osobę uczestniczącą w szkoleniach. Procedurę uzyskania statusu uczestnika projektu precyzuje § 3, w szczególności punkty 7-9.

 

§ 2 Uczestnicy projektu

 

Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu mogą zostać nauczyciele pracujący i mieszkający na terenie województwa lubelskiego, posiadający co najmniej wykształcenie średnie, zgłaszający się z własnej inicjatywy na szkolenia komputerowe zaproponowane w ramach projektu.

§ 3 Proces rekrutacji


1. Zgłoszenia na szkolenia można dokonać:

 • on-line – najpierw rejestrując się w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie, po uzyskaniu danych do logowania, wypełniając formularz zgłoszenia na szkolenia udostępniony zalogowanym użytkownikom bazy,
 • drogą tradycyjną – poprzez formularz zgłoszenia na szkolenia wydrukowany ze strony internetowej projektu, wypełniony, podpisany i przesłany do biura projektu faksem (pod nr 081 534 61 84), pocztą (na adres: VULCAN sp. z o.o., ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin, z dopiskiem „ECDL kluczem do sukcesu współczesnego nauczyciela”) lub e-mailem (zeskanowany dokument w załączniku) na adres: ecdl-projektlubelski@vulcan.edu.pl.

2. W szkoleniach w ramach projektu weźmie udział 200 osób (20 grup po 10 osób każda).

3. Zgłoszenia ponad określone wyżej limity będą kierowane na listę rezerwową.

4. Na etapie wypełniania formularza zgłoszenia na szkolenia, osoba zainteresowana szkoleniami deklaruje chęć uczestnictwa w projekcie. Decyzja o zakwalifikowaniu wraz z propozycją terminu i miejsca szkoleń zostanie przesłana przez organizatora.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenia podejmuje organizator, biorąc pod uwagę:

 • poprawność danych wpisanych do formularza zgłoszenia na szkolenia,
 • spełnienie warunków udziału określonych w § 2 regulaminu,
 • limit miejsc na szkolenia.

6. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenia wraz z podaniem proponowanego terminu i miejsca szkoleń zostanie przekazana osobie zakwalifikowanej przez organizatora drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.


7. Osoba zakwalifikowana, po otrzymaniu informacji o tym od organizatora, powinna pobrać ze strony internetowej projektu i wypełnić:

 • „Deklarację uczestnictwa w projekcie” (wymagany podpis osoby zakwalifikowanej),
 • „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (wymagany podpis osoby zakwalifikowanej),
 • „Zaświadczenie o zatrudnieniu” (wymagany podpis pracodawcy),
 • „Formularz rejestracji udziału w projekcie szkoleniowym” (wymagany podpis osoby zakwalifikowanej)

oraz niezwłocznie przesłać podpisane dokumenty faksem pod numer: 081 534 61 84 lub e-mailem:ecdl-projektlubelski@vulcan.edu.pldo organizatora.

 

Oryginały podpisanych dokumentów należy zabrać ze sobą w pierwszy dzień szkolenia i przekazać trenerowi lub odesłać niezwłocznie drogą pocztową na adres biura projektu: ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin z dopiskiem „ECDL kluczem do sukcesu współczesnego nauczyciela”.


8. Decyzję o przyznaniu osobie zakwalifikowanej statusu uczestnika projektu podejmuje organizator, biorąc pod uwagę:

 • spełnienie warunków udziału w projekcie określone w § 2 regulaminu,
 • poprawność dokumentów określonych w § 3 pkt. 7 regulaminu,
 • kolejność otrzymywania dokumentów określonych w § 3 pkt. 7 regulaminu,
 • limit miejsc na szkolenia,
 • akceptację terminu proponowanego przez organizatora.

9. Informację o nadaniu statusu uczestnika projektu, zostanie przekazana każdemu uczestnikowi przez organizatora drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

10. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed jego rozpoczęciem. Powinien on zawiadomić organizatora o rezygnacji w formie pisemnej (e-mailem albo faksem), na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkoleń. W tej sytuacji na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

11. W uzasadnionych przypadkach losowych (np. choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim) uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu. Powinien wówczas złożyć w siedzibie organizatora szkoleń oryginał pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z załącznikami uzasadniającymi powód rezygnacji.

§ 4 Struktura szkoleń

1. W ramach projektu przewidziano siedem obszarów tematycznych szkoleń:

 • Podstawy technik informatycznych - dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów. Szkolenie trwa 11 h i kończy się egzaminem teoretycznym.
 • Użytkowanie komputerów – dotyczy znajomości podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania. Szkolenie trwa 11 h i kończy się egzaminem praktycznym.
 • Przetwarzanie tekstów – dotyczy poprawnego wykorzystania komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Szkolenie trwa 21 h i kończy się egzaminem praktycznym.
 • Arkusze kalkulacyjne – dotyczy wykorzystania oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych. Szkolenie trwa 25 h i kończy się egzaminem praktycznym.
 • Bazy danych – dotyczy tworzenia i wykorzystania baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich. Szkolenie trwa 25 h i kończy się egzaminem praktycznym.
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna – dotyczy użycia technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu. Szkolenie trwa 13 h i kończy się egzaminem praktycznym.
 • Usługi w sieciach informatycznych – dotyczy użytkowania ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Szkolenie trwa 21 h i kończy się egzaminem praktycznym.

2. Każdy uczestnik musi obowiązkowo wziąć udział we wszystkich obszarach tematycznych i podejść do wszystkich siedmiu egzaminów. Podczas każdego z obszarów tematycznych każdy uczestnik obowiązkowo wypełnia testy wiedzy początkowej i końcowej . Testy wiedzy stosuje się do pomiaru przyrostu wiedzy w projekcie.

3. Egzaminy będą organizowane co jakiś czas - nie po każdym obszarze tematyczny.

4. Uczestnicy, którzy zaliczą egzamin z poszczególnych obszarów tematycznych otrzymają Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych. Będzie ona wymieniona na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów.

5. Każda edycja trwa 127 h dydaktycznych.

6. Szkolenia odbywać się będą popołudniami lub/i w weekendy, w okresie od marca 2010 do grudnia 2011r.

7. Szczegółowe terminy i konkretne miejsca szkoleń określi organizator w trybie określonym w § 3 punkt 4 - 6 regulaminu.

§ 5 Obowiązki i prawa uczestnika projektu

1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma również bezpłatne materiały szkoleniowe i promocyjne, a także możliwość skorzystania z poczęstunku.

 

2. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest obowiązkowy. Uczestnik podpisuje listę obecności.

 

3. Uczestnik może wykorzystać jedną nieobecność podczas szkolenia tak, aby łącznie frekwencja podczas całej edycji kształtowała się na poziomie minimum 80%.


4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet, testów wiedzy oraz pozostałych dokumentów wskazanych przez organizatora lub trenera prowadzącego.


5. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez organizatora z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej PO KL i zbieranych do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.


6. Uczestnik przekaże dane, o których mowa w § 5 pkt 7. w następujących etapach:

 • wypełniając i wysyłając formularz rejestracji do internetowej bazy szkoleń,
 • wypełniając i wysyłając „Formularz zgłoszenia” na szkolenia (on-line lub drogą tradycyjną),
 • wypełniając i wysyłając na adres organizatora dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu zgłoszenia, tj. „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zaświadczenie o zatrudnieniu”,
 • wypełniając dodatkowy formularz, zbierający dane do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, udostępniony przez organizatora osobom będącym uczestnikami projektu,
 • ewentualnie uczestnicząc w dodatkowym badaniu, przeprowadzanym po zakończeniu projektu.

7. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych organizatorowi szkoleń, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.

§ 6 Przepisy końcowe

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje organizator.

2. Regulamin obowiązuje od 17 marca 2010 r.

 

 

 

     
DATA AKTUALIZACJI: 2011-07-21
box
» Na Górę
» Start
» Drukuj
:: © VULCAN sp. z o.o. ::
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl